W ramach usługi outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych (IOD)/Specjalisty Ochrony Danych Osobowych, proponujemy przejęcie następujących zadań:

a) Informowanie o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych.
b) Doradzanie w zakresie obowiązków wynikających z RODO i innych przepisów.
c) Monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych.
d) Monitorowanie przestrzegania polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych.
e) Doradztwo w zakresie podziału obowiązków (np. między współadministratorami, administratorem a podmiotem przetwarzającym lub pomiędzy członkami personelu).
f) Prowadzenie działań zwiększających świadomość personelu w zakresie obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych polityk.
g) Przeprowadzanie szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych (forma ONLINE – maksymalnie raz w miesiącu)
h) Przeprowadzanie okresowych audytów w zakresie przestrzegania RODO i polityk (minimum raz w roku)
i) Udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych.
j) Monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych.
k) Współpraca z Prezesem UODO oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem.
l) Uczestniczenie w konsultacjach we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
m) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Oferujemy dodatkowo również wykonywanie poniższych czynności, jeśli posiadacie Państwo włąsną dokumentację :
n) Koordynowanie całego procesu oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
o) Aktualizacja polityk ochrony danych,
p) Administrowanie oraz kontrola upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru nadanych upoważnień.
q) Przygotowywanie lub opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie ich rejestru zawartych umów.
r) Udział w procesach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru naruszeń, prowadzenie postępowania wyjaśniającego, dokonywanie oceny naruszenia, koordynowanie zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO oraz osobom, których dane dotyczą.
s) Aktualizacja treści klauzul informacyjnych, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz innych klauzul / postanowień związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. postanowień w zakresie współadministrowania).
t) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
u) Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu innego administratora danych.
v) Udział w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania, prowadzenie wszelkiej korespondencji, spotkania z osobami realizującymi swoje prawa.
w) Reagowanie na skargi osób, których dane dotyczą, w tym prowadzenie korespondencji ze skarżącym, opracowywanie treści pism w toku postepowania.
x) Udział w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych prowadzonych w związku ze skargami osób, których dane dotyczą bądź innymi naruszeniami RODO.
y) Kontrola podmiotów przetwarzających.

 

Jaki jest koszt takiej usługi ?? 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości firmy, rodzaju prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz zakresu przetwarzanych danych i czynności jakich dokonuje na nich organizacja.

Być może nie jesteśmy najtańsi, ale jesteśmy profesjonalistami. Naszym atutem jest wiedza nie tylko merytoryczna, ale  również praktyczna poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt 

Działamy na terenie całej Polski.